• Aristarkh Chernyshev
  • Light Graffiti. 2012
  • Light Graffiti. 2012
    Light performance and tool for performance by Aristarkh Chernyshev. 2012